sunnuntaina, toukokuuta 14, 2006

What's in a name?

carei kearri kokkop oko kaarrri katru karryy jatri jsrri karrry jkarri kolk keeri kokkk jocko karrr kdrri oklko lrari aokko cojko kokllo lokok cocko okklo laeri kokklo kpkkoo kstri kcko koclo kayri kaarti kareo kokkki kartii kikko ksarri katry karriii sokko karryi akri kokkpp kokjo ckokko jrari hokko csrri kaer kkkp kokjko kooko kseri lokkp kojkko kkokoo kojkp lari kollo kokk kokkp okkki koko ksrrii kiklo jokco krri cokok jokki kaarru kokso jarti kokol arei kokkio kpokko carrii kokkkp kokoc kaeeri koocko akarri skrri arry oklo kkolko akrti joko kokku katti kkerri kooklo kraru latri jaarri katrii caeri kook carir kardi kkokp keri joklo kko kaatri jookko kkoki kpkkko loko jokok kwrri kpklo arir kkaarri kokok jarri kikkko kkokkko kary kerrri karyr jari catri arkri okkco crri koco rari kaery karrii jkoko karur caarri jpkko kolo keari kerrii kaarrii kokjp krir krari kollko kkojo kkaeri jarrii kattri okkjo ccokko koookko kjokko cerri kzrri ckoko koikko kaeru kokkooo lrri larrii kokkco kaei alrri krarii jokkko kaarry kolkoo kraari ckarri kojjo kkokkp karwi karie jolko lkarri kerti kkarr kaeti karri kkk cokki kojkoo krati kkoklo kkiko kkrari arti likko kcoko kkikko jarry klarri karrti colko kerru kokkii ookkko krrii kkokko lokkko okokko carti ketri kokook kokkpo karrt kkatri jkko iokko karey olko kookk ari lkokko okkkko kkkoo krru jarrri okkoo kpjko kakrri kokxo cikko kpkkp karti kairr kokokk katri karirr okkkp kcarri kaarei lokk krrri kkarrii kkoco jrri kocok carr larrri kkarti carry okjko kokco kolok ksrri kojjko varri kkoko ksrr karei carru akeri lokki kkko kkkokko kokp kkkko kpkki kokky cookko krro kokoj larri kykko kkki katrri locko ksrir iarri kookjo kok kpko cari kartti erri kokkoi kopkko okkp ckko ojkko kerri koxko kokoo arrii rkri karrru kar kpkko kraro kockp karrui aakrri kerir larru laarri kerr kasrri karru kijko kockko kkarry kiko akrry krei krarri kokci kerro kilko kaarro karroo lolko larir rri kojok coko kkarri cokkp kkarir cokko kareei carro okki aarri korri jarir kokpk kaeei crari loklo okjo kariri okkok cokjo jojko kojo karrro kokho kokloo lokkoo kari okkkoo kcokko kkkarri koklp okko krrari jokko kloko kjarri kkpko koklko karriu kkpkko kplko jokkoo kkkoko jarro kock kikkp kcrri akrrii kokkjo kolkp kariir akrri lokco karrri ksrro karro kpkok atri kokao katei kkoo kksrri kokc kkojko ksrti karrrii ccarri jokkp ktari kookkp lokko karrp ookko katr jarei jkokko karor arr krry kartu karir kiikko aeri kare jerri okk harri ikko kojki klokko srri lokjo kosko kraei kohko karrio kokcko kovko kkarei akrei cokkko lojko kart krary ksri carrri karrei kojko kawri larro kiokko kkokk cokk koo kojlo kpkk krr arru carri kjoko aktri kpcko cokco jikko kokjoo kookkko akkrri kojco ksrrri kaarr kukko lkoko kocjo kerry koklo kokki xokko karari kookok kaari kati coklo kaero koccko kkokok arrri xarri lkko arri kaaeri kai jaeri ocko karry kocko koiko ajrri kokik jarru kkarro kssrri lpkko akrr kikok karoi keerri kaarir kaeri akrru krti kkook okok kolkko katir kolco kookko jarr ksrry krar karr karroi ockko kkokjo kreri klko pkkko kkooko kjko kkokco kadri kklo larti kkok kair karyi larei jjokko kartri karruu olkko kikjo kokj jokk katro kikkoo kokvo jokjo kareri rkari kkocko kocco lerri kokji kareii ksrei koljo ekrri kikki kicko lookko kkco jjarri karo karit kolki karriy kookco kokkok kokkkko cpkko okkko kaarri krsri okkk ktri koolko kkrri sarri koki karty kojk fknbjms karii kpkco okco kkjo kokcco ojko karu kpkjo koako kaori ksrru kkari larr kokli kokjjo kkokki akrir kocki kppkko vokko kokcp akrro kikk acrri kkookko kkarru kookki kockoo llarri kokio llokko kerei lsrri okcko karrrri kkokkoo kokkoo arro akrrri kookkoo kri krai pkko kokko kokkko kikco koojko kaeir larry kkolo cokkoo kaerri kolko kokl karrir kokoko krair kkarrri ikkko kokcoo kaaarri kokkkoo kareu karto kaerii krrai


lhtp lehty lrjto lhto leofi letjo lqevi keevvi lehyo leveii aeevy elev elhdo lejro leovvi lethp aoevi eefi aehdo eevu aeevi lhhto lrei lejo lleto lehtoo loeevi leefu loebi lejot wevi lvi leehhto lrebi kwhto leebu kehtoo legto lewci lewwvi lwvei lhetto lhero leedo lwhdo leh lleei aleevi leeco leev lerto llehdo leeai leeevvi lleevu krhto lwwvi leoevi llervi ehti lwev leoiv evei llehyo lwgto eleiv llejto aehto lehjto kehro etho leeii lhetoo keeiv ehtto leohto lrtho lehhhto lwebi leovi leovo ledho keho lewto leheto leeevy lehrto lefto leebbi leegi lwevo lehyi aeev lht lleho aeht lehhot rhto lrht leri keevii lewfi elhtto eevii leqvi leejto aeeci leie lelhto aehtoo ervi lehttp lettho lloevi llehtp lerbi eht eleci ehlto lwhro lehdp lleeevi lehto leevvii lrhyo lwhti aeovi leevt ledo lehfo eelvi llegto lwehto oevi lweto rsx aeeiv llehti awevi kohto loeci lhteo aetho levei keeci lev lerci elevy kheto keevy lrhot kehtp lehhti lewvii leehro lhoto lkehto llevei leeo lleeto lwhtp lehso elhti lleeiv leefo keevu leeeci lehttoo lehtop leefvi lewiv aeevii loefi lwevii leeyv lovi krevi leht leti elgto leec lorvi levoi keehto lphto llewvi leeyo lgto lovei llehtoo alehto leiv leeviii lleht lejdo lervii legtoo lheeto leeevi lerhto leervi lerfi lwhhto lehhto leebii leero leggto lrev elhro leoci lthto levvi lejtto heto revi lhwto lwevi aevi lrevy elovi eevo lehtdo ehtoo sehto leevii leghto aeefi kehyo ljeto lervi elevo lehi leevy lwefi lwevy lehtu leci elwvi kehhto leth lehtp keebi leecci leo leevuu eovi keeevi aeeto leevv lehp aeebi lehot leevp laehto loevii lweevi elhtoo leecu leevvvi eeto lehtt leehot leeot lleebi lewevi leeiiv lrehto lohyo leey lho leoto leeby kehti lehio levy letgo ehro leedi lotho legyo lreevi lehpt lhetp lhti lpevi lhet lepvi lehtoi lrevo lehhdo lreiv lwovi leobi lefi lwhot lrevi lrhhto levwi lervo ltevi lohro lrhtto lievi aegto leveei eei eahto leeeevi lleefi lvei aaehto lehho ellevi letoh lehoot leefy ljto levii lveei lrvi lehoo eeiv elei kehot keovi ohto lervu lehhtoo leevi aeehto khto lrhti lohdo kehto eevy llevi ejto levri evi letvi lehuo loeto llhto levey leebo kevi loevo leeviu eevi elhto lohot eeci llehtto lei leehti lto lhdo elto lehod lwho lreci eehto let hleto lejyo leoht lrvei leoh aehti aeto legtto leeevu aeevvi leeci leeho lego llehro llrhto leehyo leeu leeehto leeivv lletho loho aeei lohtp keei elhtp lebei lethi aevei ehhto lewvu lehdo leehto leewvi kejto eeevi loht lreto lehti lelevi lewvo eelevi eljto aehyo lewi lehtii lwevvi elvei letp elho elhot lrrevi aohto lqhto ehto leeev lleevo lwto olevi lewvvi aehhto leevfi lehro leovii lteo letho hto lheti lleehto lllehto elefi lojto ehtp leeht leegto kervi lehtpp lwjto keevo lhedo lleevi leetto loei lheo loeiv leevvu leeffi aaeevi lejtp lhehto leevoo elhyo lwhyo lehroo keht lrwvi rlevi lehd leiev lerrvi lowvi leetoo lebi leyo leeeiv legti kkehto leyho ceevi leeto leeib eelhto eleto elvi lheot lehtyo leetp leecii lrto leei loehto lehott lhyo leeni leeti jeevi lrgto leeei lerv aejto leveo arhto legtp lejti leetho leehtp leho lrrvi keefi lewv eltho legot awhto lhro wlevi leevei elhhto egto leot lehor jehto lrovi legro leovy lleevy leesi eebi aeeevi lecei lewvy lehit leebi lehrp lhot leet kkeevi aehtp ltho loohto whto aheto lehy leto leehdo loevvi leeviy leevbi lhrto elevvi leevoi leexi leehtoo lhtto leecy lehyyo lhtoo leehtto lehtho lrevvi ketho lehri leoi lehttto kegto leivi lrhro lehhyo lethho lkeevi leeevii leebvi lweiv lohtto lejtoo leefi leeki leevci lehhtto leecvi lwhtoo lervy llwevi lihto aewvi lwvi leovu lejhto lehhtp letto leevyy lehtti lteho lerho aehot koevi arevi ehot lefei leeovi lehyto ehdo lehdi leeuv looevi kevei elrvi lero lwhtto ehyo lheyo seevi levu lwevu lehgto levvei leevio klehto lejjto kewvi llrevi levevi lheto lgeto eto lohtoo lejto lweci lekto olhto lrevii lrho lhheto ellhto lehyoo lethoo leato leevui leeeto keevi lehoto logto lleovi leeiv aehtto aehro llehto lrhto leteo levo ekevi llohto kehdo lohhto hlto kwevi keto eaevi lehdto lrefi levi lehdoo eleevi lehtpo lleeci loevu keev leef elehto levie lehtot kleevi leov leveu lrrhto lwht lrhtp lehoy leeivi leeviv leve lervvi lwtho lwwhto lehhro lwei lleevii llheto lejt leeefi legt lee laeevi kehtto elevu lleevvi loto ahto llleevi eev leevo leevvo letoo lrhtoo lehtro elevii leefii lohti lehtooo lehtto elebi lrevu keeto leevvy lehyp lwwevi aervi aeho elevi lewbi lehddo aeevu aeevo eevvi lehht lwhto rlhto lleev leevvi llehhto legdo ekhto lehr eho loevy llwhto loevi elht lehtio lethto lrhdo lehrro llehot cehto lewvi leeov leevu lerevi lewhto leeb lohto wlhto leheo ewvi leevyi leeif loev leoovi leeevo leriv loovi leeic lwrvi leeebi

temmeu deem mannynnen mannonon mannienb mnnunen teeui maninn mennineu mannnunen mnauinen mannunwn amanninen temi masnninen manninwen mannuien mamnineu manuinn manuineu mnninem msninnen uamninen mannnnien mannibem mannonenn menninrn mmanninwn etomu menniinen uannimen uaninnen deemu mannineun teeim mannnyen manniuen muanninen annienn mabninenn eteemu mnnineb amnminen mannnonen tmu mmanninnen nanninne mannine menbinen ttwemu mannineb manninenb msnnonen maanbinen mbninen tem manniuem manninwb menninnen tewm enninen mannyne teruu temey mannineeb dewmu amnnunen teoomu mmannynen mennineen feemu manniueen mennimen demu teemmmu manniwn manninme msnninnen toemu mabnunen mmabninen aanninen maunonen amnninne tpemu mauninem reemu amnniinen teebu mmannien temou mmenninen mannomen twmu teeni msuninen yermu manbinem manuiben manbinn menninen twem uannine tqemu toomu manninwwn mannonem manniueu aninen mannynenn toem mannoneu mmnninen mannbien mannimeb manunnen manmynen mabbninen deemmu manmonen manmnien teomy msnninon mnaninn mmanminen nmninen reeum mmanninne naninnen manninnee mannieun amnnineu mannienn amnbinen teeeu teemmuu manniinne mnnien mannnninen annimen mnnine nannine manninnwn mcnninen manniinnen manminwn reeuu nauninen mannyuen teeeum uanniinen teeeemu mannimenn manbinen mannnrn manbien amnniben yeeum mznninen manniven manvinen manneinn deemuu manninern amnniuen manninenu deeum amnninenn msnniinen maubinen ttremu mmannine manmnen maunnien maannine msnnimen manninewn amnninem mannuneu eremu manbinne tewwmu twemi teemt toemy menninem msnnunen manninoon umanninen manniuwn mnnonen mennine tteemy nanniuen manmineu teeeuu mannnenn mannne tweum msnnineu mannimon mennnien uanninon muninen maannunen amnnnien tteenu otemu nanninenn nannninen teemuy maninnn manbbinen mannniien mammninen maminen mannuenn etrmu mennninen mabnineu manonnen mannynwn mannimeen mannmien mbaninen auninen etemi ddeemu manninm tepmu manninemn teue manninem manninw yeemuu mmmanninen manninenm mnaniben mamnnien mabnninen mmsnninen teenu manbiinen manien teemnu nenninen tremu teuu mannymen mnninon mannie mannniuen amnnynen teennu rermu eemu mennien tetmu mdnninen mannumen manuynen manninrn mauninn mnninrn yemu maunineu teeemuu uannninen termu toenu mnnineu teme manbimen maninneen mennnen amnninen anninenn mamnien manienn maanninn mannnineen manmninen mnannien mnnimen terum manniney manninrrn teemmi mmaninen mauninrn amnnine manminem toeemu manmine manimen manninwm annynen manuienn uannineu annineb mabnienn nnninen maanninen manninnw teeenu maannineen manmineb teeumm maniben annunen mnaninem mmanninenn etemuu mannnein mnnineen toemi anninon maenninen mabnimen manninom mannibne manuimen manniwnn meanninen mamnine meninnen mannibeb manuineen manbiben mauninwn dremu mauninon mannnieen dteemu manninno maunninen teemyy manmiben manninbe mamnineb uanninem msnbinen mebninen manbineen annine nannimen reemmu manninwu mannuunen ettemu temeuu remu menninn eemmu amnnnen mannynrn manninnne manmien uabninen mannieen yremu manbunen ttewmu eteuu teemyu mauinen manminn mmanninrn manninwn uannnen maninneu twenu mannninen teemum manniuon teen menninon msnninenn mnaninne annonen mannineuu uanninrn teom nanniben msnninwn maannninen manninqn mannunn mannnineu manuinon mabinnen tremi aamnninen tewmy anuinen maanninon msninen manuinrn mmannninen tteemi mnnienn manmiuen trmu maninen menniuen ternu teenmu termi msanninen emeu etemy nnanninen tromu monninen eemy etmu towmu msnninem uanniuen mannnieb tomeu manynen anninne ewmu manninin mannien mauninne maninneb manineb mamminen teeiu nninen maannien mmanniuen mannirn teneu manniien toeuu manninon mannineu mannyynen mamninen nanniinen deeuu mnanimen mamniben menuinen manineu teqmu mannnn mannibon annninen twmeu manbienn manninb mnninwn teremu mnanynen teeny mnaninen manninebn mannnin manninnrn namninen manninrnn eeu mannone teeuu manniinen manbine manuunen trenu temeu mannuinen yanninen maninnen ttermu teemmy amnuinen mannnieu teuem teeuy teemo mabnonen tteemu etenu mannniben anninen deomu maanniinen teei mannieb mannime maninne twrmu teeu mnaniuen teemy trwmu amnninwn mennineb tteomu yeem manniineb mannbinen yeemy msnnynen tetemu mannnoen trremu mannnne nannien tteem manninneb mannen yteemu mannyen tremmu manniine rreemu twemuu teomuu nannienn mamnnen mnninn mannibnen mannoben treemu nanninem manninennn treum mannyenn manbnen mmannineen teeuuu teueu maunine mabuinen manninea manninru mannimrn temmu manonen teru mnninenn manninneu eemuu mannibwn mnniben annineen dermu teeuum mananinen tmeu mnanonen tewu mannminen etmeu nanninon reemy mannuen twemmu mannmen amnninon deeu maunien manninemm maninben teoemu mnminen mnainnen mnanunen mamnunen mnnnen manuinnen manninben seemu mauninen uanninne uanbinen temy mabnnen yeemmu manninwnn maannonen anniinen mmannunen mannoenn msnnineb mnniuen manniimen yeenu mabninn manminrn mannibeu banninen term mannonrn teeyu manineen teemii mannynn maninuen amnninnen manmiinen deemy mannimeu mamnninen msnninn mannninon teouu mannion mnninne msnnninen nanninwn mmanbinen msnnnen menniben nsnninen manninonn temru twwemu mamninwn amnnineb manninnenn mannineen manninuen teey mmaninnen teomu mamnynen maanniuen teimu maauninen tremy mmnaninen mannyneen teeun mabnineen nanninn uannienn reemuu tweemu mnanienn amninnen msmninen mnnninen maanniben teemmu amninen manninob yewmu manninen mennonen manniben uauninen ieemu maaanninen meenninen anbinen roemu mnaninwn maununen nannunen mmannineb mabninen mnainen uaninen tdeemu maaninen unninen mannniinen tememu mmanninen mnuinen mannuneen teemm manuinne manibnen anniben manniebn treu tewmuu mabnien mninnen teemuu mamnonen manbinrn mannonn manniynen teou mnaninrn reomu mannein amnninrn maanminen manuine manniaen manninr teeemmu mnabinen eeum mauniuen mnaninon manninei msnuinen maunienn mannnion uannineb toeu mneninen mmannnien mannnwn manbinenn mannben tteemmu rewmu ammninen temeeu mannoneen mauninenn manminnen mauuninen mabninnen maannynen mamninenn yyeemu manninebb maanninrn dwemu manninne yeeu mannunen mmauninen eteu mannoinen tooemu manniienn mannniem nannnen unaninen oemu manniiuen mnsninen teemuuu mannimen manniinenn tteeu maninnenn mannino mnnnien manniyen manninnr teoum manuinen mannune manmineen nmanninen mmninen mannunne mannynem smnninen msnniben manuinem mannuuen reeu eeuu mnaniinen maninenn mabninem emnninen msnnienn maninnne mannneen maninrn mayninen mannimn mrnninen teemui tteeuu reenu mannunem manainen wemu manmminen anninnen mmamninen amuninen temwu msnniuen tewuu etem ttteemu uanuinen etwmu anninn tmeeu manniinem maninnrn nnaninen mannienm uanninn termuu manbynen mabbinen maanninenn amnnonen eetemu manniueb msnminen mauniben manimnen toemmu ttoemu mannionen demeu mannineenn eomu mmanninon mmannonen maninmen muaninen manniineen maanninnen maniunen mainnen maunineen mannnen mauniinen mmannnen manuien mannibrn trrmu uanninwn tyeemu nannynen mabninrn mamnimen maannnen manniunen mannninnen manninnon tee teermu mabniuen meninen teeemi mmannineu mannineon terrmu mninen manbinnen mannnienn tewmu manuineb manniem manninoen manuonen mennunen temue mannninne teeomu mannnineb manunien manniinwn manninue maunimen naninen maninem mannieu temei usnninen mabnine mannninenn maannnien mannimne mannnimen mannenn maamninen mnanien teeumu edemu mmaanninen mnaaninen nanuinen emu manyinen nannnien maninnon manniiinen mannpnen twemy ttemu manninenn mabniinen msnninne menninenn maininen deeemu menninne mambinen manniinn mauuinen uanninenn etemmu tenu termmu mannnuen mabnnien maninnnen manine deenu mannunnen teeem mnbinen mannineeen mainnnen eteum maabninen mennynen amnnninen manminen tweu manmimen eetmu manniue maninnem rteemu mannimem amnnienn tiemu manminenn tremuu manniuenn maannimen mannnon kfrpa mnniinen teu manninnen manbineu mnanine aunninen mannineem mannunrn mannoonen maninnwn mannnirn manninneen manninn msbninen amnnien msnnien maniuen uannien mamninnen manniun anminen ttemeu maannineu mannuben mannyneu mamnienn mannynon mannunon msnnine uanninnen nanbinen yeeemu maanuinen mamninn manninnnen tewum mannnem anmninen mwnninen maninon eenu mmannimen anninem manniiben nannineu mannonen mnanninen manninnem ywemu nannineen mmanniben amnnimen twemu maannienn manninmen mannnine mannienu yeeuu mannirnn manninev reeemu manbnien wtemu uannunen manuinenn manminon aninnen teeemu teemu manntnen nanninen manbninen uannynen eemi manninene maunynen teem mannneu eyemu maminnen tomu yeomu mamnineen manuinwn teewmu etemu tweuu annnien teeum teonu teum mabniben uanniben manninee manmienn mannonwn mauminen twomu mnanineb mnannen msnnineen msnninrn mannunenn mannninwn deemi manunen mnanineen uannnien manniurn nanninrn manniuuen manbiuen manbinwn mannninrn abninen mainen ianninen annineu mmannienn mauninnen mannynen manninou mannnynen rremu mabninon ambninen mamuinen manninnn treuu uanminen mannin mannninem manniune nabninen manuiuen yoemu mnnynen yeemu maunnen rwemu mannnien manniineu meuninen maniinen doemu tewmi teenuu mamninne maunineb uannonen uannineen mmanniinen manbonen annnen maannineb manninu mmanninem mnninen snninen manninien mamniinen yemeu mannniwn mannoen manuiinen temuu manniinrn ermu anninrn maanninwn manbinon mamninem mnaninnen yeemi amnninn mannibn mannibeen mannnie msnninen tewnu twwmu mmanninn manniemn mannuneb mannibenn manninpn teomi mnnainen uenninen maaninnen mannienen mauinnen mannimwn mssnninen msnnnien maniinnen nannineb trmeu manminne mannimmen teommu teemeu mannninn mabnineb mannineeu mavninen teemiu mennienn mannieenn uuanninen mannneb rtemu uaanninen eeemu menninwn amnnineen manuuinen mannonnen tteeemu annien mabinen manuninen nmaninen mannimnen manninren toeum mabnynen mnaminen manniennn tormu eem tewemu mmanuinen temu mnaninenn tewmmu maanninem tteeum mannoneb manininen manynnen reem mabninwn maninwn manbineb manmunen mannintn mannynne manninrb memninen maanninne uanninen mannonne mamninon mamniuen toemuu menminen mannouen mamninrn mnanineu manniinon mannibben mannibe tteemuu mabninne mannionn mabminen nannonen naanninen mannyben mnninnen anninwn remeu ueemu teemi manninrm trem anniuen reemi mannyneb ammnninen mannnnen nanninnen termy nanminen mannyinen teeemy mnnaninen teeym

Karri Kokko, Leevi Lehto ja Teemu Manninen

3 Comments:

Blogger Sven Laakso said...

Täytyy sanoa, on karrimaista tekstiä:)

12:17 ip.  
Blogger KK said...

Voisin ottaa tuon kohteliaisuutena, ja otankin. Olen siinä käsityksessä, että on käännettävä jokainen kivi, tartuttava joka ainoaan tilaisuuteen löytää jotain uutta, ilmaisua jollekin jonka sisällöstä on vasta aavistus: kielellä on mahdollisuus päästä paikkoihin, joita ei tiedä olevankaan. Ei kai kieltä luotu vain elikoiden laskemiseen?

6:09 ip.  
Blogger Leonoora said...

Tästä seuraavaksi sanakirjaa väsäämään, merkityksiä antamaan, ja kas uusi kieli alkaa ottamaan ensi askeleitaan! :)

9:49 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home