maanantaina, toukokuuta 15, 2006

Runo runosta

aitojjen hull tuntened kallisteaevan ruoskau purjepurrenn retki askolin pilaastuneen ullapan lsukka sisarte uapan huklu kiastessas issaret kallistwlevan tyyin aaskelin kyylkiluillas hillu kilkiluillas ruozkan aitoen uhki retli raisi tyinin kylkiluilllas pillaztuneen ulappan kisatedsas ruskan sii jyll kylkiliullas laulka run tuntenet kisatezsas purjepurrren rivotarten ruosakn raicu rtki purjepruren kkallistelevan kallistelevn luapan kallistelecan tyynyn laukca klkiluillas ratsuhevoesn tyyynin syin ratzuhevosen suulle kisaessas puurjepurren askeelin kyll pirjepurren ruoskna kylkiluialas raissu kkin kalilstelevan ratsuuhevosen tuynin purjepurrwn cin purjepirren kylkiluilles ullu pujki pillsatuneen yklkiluillas rotki raisuu ratsuhevoseu hulu cisatessas kylkikuillas pugki tintenet raivoyarten puhji sisarret rruoskan kylkilyillas aisaret rausu kylkiluillsa raidu ratsuhefosen ratsuhovosen ulepan siin tyynib pllastuneen pilllastuneen ruoskaan iin kizatessas ratsujevosen pillastineen sullw pujepurren purjepureen uprjepurren kallostelevan pillatuneen sisarer kylkiluollas tetki raius culle ratsuhhevosen ruuno rusokan raiotarten kisaatessas kylkiluyllas pullastuneen purepurren kylkkiluillas eatsuhevosen ruo sysaret asklin tunteet yynin eaivotarten laaukka rayvotarten raivodarten kylk pukhi pillastneen lyi ratsuevosen kni laucka yll aiotjen raivorarten sukle aseklin ssisaret ktlkiluillas kallistleevan kisattessas raosu kisatessaas tunteent iillastuneen laykka pillastunneen tuutenet tynin ascelin retji iuhki laukke ruoskn puejepurren tuntenett utntenet ratsuhevisen pillastuneon askwlin kallisteelvan ertki kallistrlevan azkelin rasu pillastunern ratsugevosen raivootarten ratshevosen yl ualpan raiisu pillasstuneen sisaeet tnutenet kylkilluillas askeiln ulapen slle rasuhevosen uroskan kylll kalliselevan kylkilullas sskelin sitojen tiynin atsuhevosen laikka aselin cisaret purjpeurren rupskan callistelevan ylapan askein tuntonet tyynnin reki kisatessss hhullu ulapn laukkka raivotsrten pillastuneeb pillastuneem pillastumeen kylkiluilaas ratushevosen rubo raivotaretn pillaatuneen puhko pillsstuneen eskelin puhkii raiivotarten purjepurre itojen raivoterten ulapann siyn siun kallistelevam tuntemet kalliatelevan purjpurren kylkiliillas kallistolevan aaitojen sisarot reivotarten ratsuhevsoen pillastueen ratsuhevocen arisu ird aitoejn sisaret tuntenwt sulle kisatescas ruoskab ssiaret tuntener sidaret kallisdelevan pillastunoen sisaert kallisteelevan rraivotarten siaaret ylo tuntneet runi ili rretki kallystelevan ratsuhevoseen tyunin kisatessas tyyniin dulle pillastyneen kisaressas ruoksan sizaret etki askeliin raizu kiisatessas pillasutneen pillastubeen kylikluillas aitojon raiau ratsuhveosen allistelevan aaukka raivotaarten askelon diin retkki aiyojen kisatrssas piillastuneen kylkiluillaa tunetnet hllu ruooskan kylkiluilals lukka raisu tyyuin pillstuneen kyllkiluillas ruiskan retk kkisatessas ratsuhevoswn askelib raysu yi runno duntenet raovotarten leukka kallisteevan pilalstuneen ruockan lisatessas kisatwssas ulaian raivotatren kisatesss kisatesssas euoskan kallisrelevan sissaret raivotartn disaret kin rastuhevosen rwtki raifotarten siiu purjeepurren ppillastuneen kisaetssas kisatessad ruuo kisatessass kyljiluillas hullu kylkiluullas askelinn pueki ksllistelevan kallisteleven askkelin tuntenot pillasttuneen adkelin kylkiluilas ratsuhevoen pyhki reti ciin uslle lin ulpan kisateasas tyyni pollastuneen purjepurrne aittojen sulel asjelin taisu sion ksiatessas ratsuhevoden ratsuhvosen kiu airojen raivotartne pillasruneen pillastunen huullu aitohen siisaret puhk pillastunren kallistelevau ruosksn kylkiauillas sullo raivoatrten tuntennet tunyenet ratsuhwvosen urno kiatessas tunttenet gullu kisatesaas tunteenet tuntebet runtenet tuuntenet siu eullu cylkiluillas kaallistelevan kisatossas kib tntenet aitijen kylkiluuillas askelni tuntrnet puhki ratsuhevpsen ratsueevosen raivotartrn yly ruon yyynin kallisstelevan askelyn kylkiluillad raivotarteu aitoken kalistelevan purjepurreu pillastuenen reisu rumo tuntnet tuntwnet kisatesses kallistelevann yyli iurjepurren tli kellistelevan kyla retky runp aivotarten ratduhevosen ulapab raivotartwn kallisteleban plilastuneen puhli sullee aulle raviotarten purjepurten raivotarrten ulspan soin akelin siasret ppuhki jisatessas alukka raivoarten son ulapau askelim raivotarteen rno uoskan kisatesass tatsuhevosen raivotatten hulku pyllastuneen redki eaisu li sini ssin hully ruoskann pillactuneen pillatsuneen kyliluillas kylkoluillas jin pihki kallisetlevan aitoojen ratsuhevoaen kisatsesas ruuoskan klalistelevan ylkiluillas kisatecsas kallisyelevan ratsuhevosenn akllistelevan rrtki aotojen reyki askelun raiovtarten askeli retci retko rteki sule raaivotarten kallisteleva ruodkan laukla putjepurren kallistlevan pillastuueen kallsitelevan sisarrt kaklistelevan tumtenet puhik ttuntenet riasu ruosjan purjeppurren kalllistelevan kkyll kim askellin siib purjeiurren ruoslan kisatesdas kylkiiluillas askeliu phuki sisarett sisret sisared raivotarteb aiitojen lakka kylkiluilla ratsuheovsen aitoje ssulle kylkiluilkas purjepyrren kylciluillas kylkiluillss raysuhevosen kylkiluiklas purjepurreb tuntenrt ratssuhevosen retik sisareet tunrenet rsisu yki pillastunewn purjepurren lylkiluillas raivotartten ratsuheevosen ryoskan rraisu kisatesas raivotaryen rarsuhevosen kalliistelevan rruno kun raivvotarten purjwpurren pillastunee ulapa kallistelvean ratsihevosen hulau purjrpurren ratsuhevossen kallistelevaan suin ryynin raivotarten puhky laukja ratauhevosen ratsuhebosen raicotarten kylkilillas ratsuehvosen klykiluillas raatsuhevosen sisare siim ylli tyyninn prujepurren aitojen ruoakan ytynin pillestuneen kallistelean puhci kllistelevan artsuhevosen lauka rauvotarten yai kylkluillas askeln sinn pujrepurren sisart raivtoarten pillastuneeu riavotarten tundenet kisatessaa ravotarten kon kyakiluillas illastuneen yil pillastunene sun kallidtelevan purkepurren laukk tuntente tyyniu kylkliuillas kallistelvan ulapsn ruosken sulae eitojen uno piklastuneen ratsuhevosem sisarwt pillasyuneen raivotarte ratsuhrvosen rerki ki ratsuheosen ratsyhevosen hulllu sim kisatessaz pyrjepurren ylu eetki sisarey atiojen kallistelefan kallitselevan raaisu isn aiin aitpjen kallistelrvan aitojeen aslelin rnuo aidojen tynyin roskan kisadessas isatessas purjepuren jallistelevan ylii tunntenet kallistelevab purjopurren kull raivitarten siseret ratsuhevosne yuntenet ratcuhevosen prjepurren kicatessas kisateessas ryno kallistellevan lakuka kisatessac ykll kallisteleevan sni tyynim runo pillastuneeen raivotarton jullu siiin kylliluillas kylkiluills ulaan untenet aitojn rioskan sull rino purjeuprren hulul pilkastuneen kylkilulilas sisatet kidatessas rasiu purjeurren ilapan pillastuneen raibotarten sullr uulapan kylkiluillas kallustelevan retkii ruokan purjepurron raivotaren ruoska aitojne kosatessas kistaessas tutnenet kallistelwvan skelin pillaastuneen ratsuhevosrn kalaistelevan tytnin ourjepurren ratuhevosen asklein sin sisraet purjepurern laukks pialastuneen laujka kykkiluillas kissatessas urjepurren slule radsuhevosen tyyinn llaukka kisatessa ruoscan kll purjjepurren kisetessas askrlin aitojwn kusatessas aitojrn akselin kn kylkiluillac pilladtuneen kallistekevan pillasduneen rouskan tyynin ssiin askelin sisaet aisu rsivotarten kyl puhku tubtenet kill ratsuhevoseb hulli zisaret aitojem tuno raivotarden pillastuuneen pilastuneen in runoo ratsuhevosn jylkiluillas aitjoen kylkiulillas kisatesssa sissret sib purjepurreen sille purjeprren arivotarten tyntenet tunenet kallistelevvan rattsuhevosen ratsuhecosen kaalistelevan ratsuhevoosen purrjepurren kisatssas reetki sylle iatojen kykl pillasuneen kylkiuillas dyynin kallistelevna puhkki kyal kallistelevan ttynin ruosan ouhki isin raivottarten laukkaa purejpurren kalkistelevan askekin ulaapan purhepurren raivtarten aitojeu kistessas uli kykliluillas sulke raivotartem tunteney ukapan raiu raisy pillastuneenn aitojeb ulapaan ratsuhevose suale raivotarren askeain purjepurrrn sullle ktll hualu sisaaret raivotraten retsuhevosen kallstelevan ratshuevosen tyynon ruoskam ulapna purjepuurren purjepueren ulapan laukak kylkiluillaz purjeputren kylkuluillas rekti raivotaten tyynni din lallistelevan ratsuhevoson luakka sn kallisttelevan ipllastuneen phki kulkiluillas raivptarten kkylkiluillas tyynn kallitelevan aitjen kinn tunteuet zulle hlulu tuntent klyl pillastnueen syn sicaret ikn aytojen rstsuhevosen rtasuhevosen rais kylkyluillas uphki kallictelevan puuhki iksatessas puhi ulaapn ratsuhevozen tutenet oillastuneen ruosskan kisateszas kallistelevsn hyllu ratsuhevosen ruoskkan rratsuhevosen isaret purjepurrem tuntene atojen laukka aitojenn euno ulapam kylkiluiillas ratsuhevsen lauukka uaapan kyn puki aakelin ain purjepurrn puhhki siinn kallistelovan pillastunwen ulpaan kiin kysatessas kylkiluillaas si sakelin ziin kisayessas rettki aiojen tyynun uhllu zin tunteneet taivotarten yli raivotartenn raivotrten ulle siaret autojen ruoskan kyyll ulaoan tyybin hulluu rtsuhevosen sosaret tyymin ssaret kalliztelevan asskelin lyll kisstessas kiaatessas kallisteleavn ppurjepurren lapan kylkiluillass ksatessas raivotaeten ackelin kykiluillas purjeourren kaukka cyll aukka retku ratsuhevvosen risu susaret ttyynin tuoskan

Aaro Hellaakoski: Runo runosta. Kokoelmassa Uusi runo (1943). Luo oma versio.